Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi – màn chắn sợi đồng – không giáp 3.6/6(7.2)KV – Cadisun

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi – màn chắn sợi đồng – không giáp 6/10(12)kV – Cadisun

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm 12/20(24)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm 18/30(36)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm 20/35(40.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm 6/10(12)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm 8.7/15(17.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, không giáp 12/20(24)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, không giáp 18/30(36)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, không giáp 20/35(40.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 1 lõi, màn chắn sợi đồng, không giáp 8.7/15(17.5)KV

Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi – màn chắn bằng đồng – không giáp 3.6/6(7.2)KV – Cadisun

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi chống thấm, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép 12/20(24)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, băng thép 18/30(36)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 12/20(24)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 20/35(40.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 6/10(12)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 8.7/15(17.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép 18/30(36)kV

Hotline: 0936 009 839

Cáp trung thế điện áp từ 3.6kV đến 40.5kV

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép 20/35(40.5)kV

Hotline: 0936 009 839

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi