Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Cút thu 90 (91.5) một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Nối góc 45 một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Nối góc 91.5 một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Nối thẳng một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Nối thu lệch tâm dạng một đầu trong một đầu ngoài

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Tê 90 (91.5) một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Tê thu 90 (91.5) một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Thập đều 91.5 khác hướng một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Thập đều 91.5 một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Thập thu 91.5 khác hướng một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Thập thu 91.5 một đầu nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Y 45 loại phổ thông nối trong

Phụ kiện U.PVC theo tiêu chuẩn Châu Âu Sino

Y thu 45 loại phổ thông nối trong


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi